Regulamin Sekcji LKKK

 1. Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo.
 2. Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską oraz posiadać zgodę rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich), zgodę lekarza i podpisane oświadczenie uczestnika wraz z rodzicami lub opiekunem prawnym.

4. W przypadku utajnienia przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku niepełnoletnich – rodzice).

5. Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy (sekcji) potrzebna jest zgoda Sensei.

6. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach sportowych. 

7. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się wymogów danej grupy.

8. Wysokość składek członkowskich:

  1. wpisowe dla osób rozpoczynających zajęcia wynosi 40 zł
  2. roczna składka ubezpieczeniowa dla uczestników zajęć wynosi 20 zł.
  3. miesięczna składka członkowska wynosi 100 zł
  4. gdy na zajęcia chodzi więcej niż jedna osoba z rodziny, to jedna z nich płaci 100 zł, a pozostałe osoby po 50 zł.

9. Po zapłaceniu składki członkowskiej i rezygnacji uczestnika z zajęć z przyczyn niezawinionych przez klub, składka nie będzie zwracana.

10. Do dziesiątegogo dnia każdego miesiąca należy opłacić składkę członkowską – w przypadku innego terminu płacenia, należy uzgodnić to z kierownictwem klubu.

11. Dzieci w wieku do 5 lat mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem przebywania jednego z rodziców na sali treningowej.

12. Dzieci w wieku od 5 lat uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych i korekcyjnych z elementami karate.

13. Członek klubu ma prawo uczestniczyć zajęciach, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez klub.        

                                                                                       Zarząd Klubu